Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML DOM Juurdepääs Liidestele

dom.jpg

HTML DOM abil saavutame juurdepääsu igale liidesele Html dokumendis.

Juurdepääsu võimalused:

 1. Kasutatakse getElementByld() meetodit
 2. Kasutatakse getElementsByTagname() meetodit
 3. Navigeerides liidestes kasutades nende omavahelist seost

getElementById() Meetod

getElementById() meetod pöördub elemendi poole määratud id abil.
Kirjaviis e. süntaks on selline:

document.getElementById("mingiID");

Proovi ise:

Pane tähele: getElementById() meetod ei tööta XML'is.

getElementsByTagName() Meetod

getElementsByTagName() meetod kasutab kõiki elemente määratud märgise abil.
Kirjaviis e. süntaks on selline:

node.getElementsByTagName("märgise nimi");

Näide 1

Allpool olevas näites nodeList kasutab kõiki <p> elemente dokumendis:

document.getElementsByTagName("p");

Proovi ise:

Näide 2

Järgnevas näites nodeList kasutab kõiki <p> elemente mis on elemendi id="pea" järglased:

document.getElementById('main').getElementsByTagName("p");

Proovi ise:

DOM Liideste Kollektsioon

getElementsByTagName() meetod kogub liidesed. Allpool olevas näites kirjutatud kood kollektsioneerib <p> liidesed muutujasse x.

x=document.getElementsByTagName("p");

x'is asuvale <p> elemendile juurdepääs on võimalik numbrilise viite e. indeksi abil. Teisele <p> elemendile avab juurdepääsu selline kirjaviis:

y=x[1];

Proovi ise:

Pane tähele: Viide e. indeks algab nulliga (0).

DOM Liideste Kollektsiooni Pikkus

Pikkuse omadus võimaldab määrata liideste hulka arvuliselt:

x=document.getElementsByTagName("p");
		for (i=0;i<x.length;i++)
 {
 document.write(x[i].innerHTML);
 document.write("<br />");
 }

Proovi ise:

Navigeerimine liidestes

Omadused parentNode, firstChild ja lastChild järgivad dokumendi struktuuri ning võimaldavad navigeerida liidestes mis on omavahel suguluses.

Vaatame ühte dokumenti:

   <html>
  <body>
<p id="intro">PyramDesign näide</p>
 <div id="main">
<p id="main1">HTML DOM on vjalik</p>
<p id="main2">See näide demonstreerib 
liideste <b>omavahelisi suhteid</b></p>
 </div>
  </body>
   </html>

Ülal toodud näites, <p id="intro"> on <body> elemendi esimene tütar-liides (firstChild) ja <div> element on <body> elemendi viimane tütar-liides.

Sellest järeldub, et <body> on iga <p> elemendi, juur-liides (parentNode).

firstChild omadust kasutades saavutatakse juurdepääs elemendi tekstile:

var x=document.getElementById("intro");
var text=x.firstChild.nodeValue;

Proovi ise:

Juur liidesed

On veel olemas kaks spetsiaalset dokumendi omadust mis võimaldavad juurdepääsu elementidele:

Esimene omadus pöördub dokumendi juur-liidesele ning see omadus asub kõigis XML ja HTML dokumentides.

Teine on spetsiaalne omadus Html dokumendile mis võimaldab otse juurdepääsu <body> märgisesse.

Proovi ise:

Paneme DOM'i tööle

Proovime luua HTML DOM abil väikse tabeli mille lahtrites on mingisugune tekst. Antud näites oleks tekst "lahter on reas y tulbas x" Kirjuame sellise dokumendi:

   <html>
 <head>
<title>HTML Tabel koos JavaScript
 ja DOM Kasutajaliidesega</title>
<script>
  function start() {
    // määrame kasutajaliidese body elemendile
    var body = document.getElementsByTagName("body")[0];

    // loome <table> elemendi ja <tbody> elemedi
    var tbl   = document.createElement("table");
    var tblBody = document.createElement("tbody");

    // loome lahtrid
    for (var j = 0; j < 2; j++) {
      // loome tabeli read
      var row = document.createElement("tr");

      for (var i = 0; i < 2; i++) {
        // Loome <td> elemendi ja teksti liidese
        // tekst asub <td> sees ning paneme <td>
        // tabeli rea lõppu
        var cell = document.createElement("td");
        var cellText = document.createTextNode("lahter on reas 
"+j+", tulbas "+i);
        cell.appendChild(cellText);
        row.appendChild(cell);
      }

      // lisame rea table body lõppu
      tblBody.appendChild(row);
    }

    // paneme <tbody> <table> sisse

    tbl.appendChild(tblBody);
    // lisame <table> <body> sisse
    body.appendChild(tbl);
    // määrame äärise atribuudi 2;
    tbl.setAttribute("border", "2");
  }
</script>
 </head>
 <body onload="start()">
  </body>
  </html>

Pane tähele: Muutuja var cellText = document.createTextNode("lahter on reas "+j+", tulbas "+i); on selles näites poolitatud kuna antud lehe disain on selline. Tegelikult ei ole lubatud koodi jätkamine uuelt realt.

Vaatame mida me siis tegime:

 1. Kõigepealt lõime <table> elemendi.
 2. Järgmisena lõime <tbody> elemendi mis on omakorda <table> elemendi tütar-liides.
 3. Seejärel kasutasime silmust (loop) elementi <tr> elemendi loomiseks mis omakorda on <tbody> elemendi tütar-liides.
 4. Igale <td> elemendile lõime teksti-liidese milleks on tekst tabeli lahtris.

Nüüd kus oleme loonud <table>, <tbody>, <tr> ja <td> elemendid ning tekstiliidese on vaja need vastavalt lisada juurelementidesse:

 1. Kõigepealt lisame teksti-liidese tema juurelementti <td>
  cell.appendChild(cellText);
  
 2. Järgnevalt lisame iga <td> elemendi tema juurelementti <tr>
  row.appendChild(cell);
  
 3. Siis lisame <tbody> elemendi tema juurelementti <table>
  tbl.appendChild(tblBody);
  
 4. Lõpuks lisame <table> elemendi tema juurelementti <body>
  body.appendChild(tbl);
  

Jäta see tehnika endale meelde. Kõigepealt loome elemendid ülevalt alla ja siis lisame "tütred" nende vanematele e. juurtele, alt ülesse.

Proovi ise:Punane Nool Vasak Punane Nool